WattSUP Delfino 10'6"
WattSUP Espadon 11'
WattSUP Guppy 9'
WattSUP Marlin 12'
WattSUP Orka 16'
WattSUP Sar 10'
WattSUP Sword 12'6"